ثبت نام مسابقه استقامت

نام رده

مبلغ به ریال

مسافت ۸۰ کیلومتر …..
مسافت ۶۰ کیلومتر

…..

…… …….

 

توجه:برای ثبت نام چند اسب در مسابقه باید به آن دفعاتی که اسب هایتان را می خواهید در مسابقه شرکت کنند،ثبت نام کنید.


 

بستن